2012 © TETI-90  Copiyrights Reserved

Начало Home
От 2001 г. Фирмата
извършва периодични
технически прегледи на
всички видове пътни
превозни средства като
пункт III категория, съгл.
Българската
нормативна уредба и
лиценз от МТИТС.
Извършват се и
технически прегледи на
товарни автомобили,
осъществяващи
международен транспорт
на товари по конвекция
ТИР,
съгл. резолюция СЕМТ,
както и на такива,
превозващи опасни
товари( прегледи по ADR )